Kuka voi osallistua tutkimukseen? Kyselyyn voi vastata vain henkilö, joka on saanut kutsun osallistua tutkimukseen. Pääkaupunkiseudun hyvinvointikyselyn osallistujat on poimittu väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla. Otannassa poimitut henkilöt saavat kotiinsa kirjeen, jossa on kyselylomake ja nettivastaustunnukset sekä tarkemmat ohjeet vastaamiseen. Kyselyyn voi vastata neljällä eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi.

Voiko osallistumiskutsun välittää toiselle henkilölle? Ei voi. Kyselylomaketta tai nettivastaustunnuksia ei saa välittää eteenpäin toiselle henkilölle vastattavaksi. Otostutkimuksessa otokseen poimittua henkilöä ei voi korvata toisella.

Mitä tietoja rekistereistä kerätään? Tätä kyselytutkimusta varten on väestötietojärjestelmästä poimittu kaikille otokseen kuuluville seuraavat rekisteritiedot: Henkilön nimi, osoite, postinumero ja –toimipaikka, äidinkieli (suomi/ruotsi/venäjä/englanti/muu), sukupuoli, ikä, siviilisääty ja kotikunta. Mitään muita rekisteritietoja ei tätä kyselytutkimushanketta varten kerätä.

Nimi- ja osoitetietoja on käytetty ainoastaan kyselylomakkeiden postitusta varten.

Ikää, äidinkieltä, sukupuolta, siviilisäätyä, kotikuntaa sekä postinumeroa hyödynnetään tutkimusaineiston painokertoimien laskennassa sekä tutkimuksen tulosten analyyseissä. Tutkimuksen tavoitteena on väestötason tieto, eikä kiinnostuksen kohteena ole missään vaiheessa yksittäiset vastaajat tai vastaukset. 

Kuka pääsee katsomaan tietojani? Tutkimustietoihin on pääsy vain henkilöillä, joiden on tutkimusaineiston tiedonkeruun ja tutkimusaineiston muodostamisen tai tutkimusten tulosten analysoinnin vuoksi välttämätöntä niitä käsitellä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu kaikissa tutkimuksen vaiheissa EU:n Tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 ja Tietosuojalakia (1050/2018) noudattaen. Tutkimuksen rekisteriselosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tässä tutkimuksessa. 

Vastaajien suorat henkilötunnisteet on korvattu tutkimusaineistossa henkilöllisyyden suojaavalla tutkimuskoodilla. Tutkimuskoodin perusteella ei ole mahdollista tunnistaa vastaajan henkilöllisyyttä. 

Tutkimuksen tuloksia käsittelevät pääkaupunkiseudun kunnissa toimivat tutkijat, jotka käyttävät tutkimuskoodiin perustuvaa aineistoa, eivätkä saa tietoonsa yksittäisen vastaajan henkilötunnistetietoja. Myös tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus ja velvoite tutkimustietojen luottamukselliseen käsittelyyn. 

Kyselytutkimukseen poimituilla henkilöillä on oikeus saada tietoa tutkimuksen vuoksi kerätyistä henkilötiedoista, niiden keräämistavoista ja luovutuksista. Tutkimuksen etusivulla on kerrottu, mistä saa tietoa rekisteröidyn oikeuksista. 

Kuka rahoittaa tutkimuksen? Tutkimuksen rahoittavat pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. 

Onko tutkimuksella tutkimuslupa?  Tutkimuksen otoksen poiminnalle on haettu tietolupa Digi- ja väestövirastosta. Tutkimuksen henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on kuvattu rekisteriselosteessa. Tutkimuksen tiedonkeruun ja tutkimusaineiston muodostamisen osalta on tietosuoja-asioiden vaikutustenarvioinnin avulla varmistettu, että se täyttää henkilötietojen käsittelylle esitetyt vaatimukset. Tutkimuksessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.

Miksi tutkimus tehdään? Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Tehtävä edellyttää, että käytössä on riittävästi tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilasta. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä siitä, minkälaiset tekijät ylipäätään vaikuttavat väestön terveyteen ja hyvinvointiin, ja minkälaisia yhteyksiä näiden tekijöiden välillä on havaittavissa. Tästä syystä pääkaupunkiseudun kunnat toteuttavat yhdessä tämän kyselytutkimuksen, jolla kerätään posti- ja verkkokyselyllä tietoa väestön elinoloista, elämänlaadusta, osallisuudesta, toimintakyvystä, terveydentilasta ja elintavoista.

Voidaanko minut tunnistaa vastauksistani? Vastaajien suorat henkilötunnisteet on korvattu tutkimusaineistossa henkilöllisyyden suojaavalla tutkimuskoodilla. Tutkimuskoodin perusteella ei ole mahdollista tunnistaa vastaajan henkilöllisyyttä.

Päätin, etten haluakaan osallistua tutkimukseen. Ehdin kuitenkin vastata jo joihinkin kysymyksiin. Mitä teen? Voit perua osallistumisesi tutkimukseen soittamalla numeroon 09 310 36377 (arkisin klo 9.30-11.30)  tai laittamalla sähköpostitse pyynnön osoitteeseen kaupunkitieto.kirjasto@hel.fi

Kuinka kauan vastaaminen kestää? Kyselyssä on noin 70 kysymystä, joihin vastaaminen vie aikaa noin 30 minuuttia. 

Vastataanko koronatilanteen vai normaaliolojen mukaan? Kyselyyn on tarkoitus vastata nykyisen tilanteen mukaan. Olemme tietoisia, että koronaepidemia vaikuttaa vastauksiin ja huomioimme asian, kun analysoimme tuloksia. Keräämme vastaavia tietoja noin joka toinen vuosi eli vertaamme tämän kyselyn tuloksia edellisten kyselyiden tuloksiin sekä jatkossa tehtävien uusien kyselyiden tuloksiin.

Entä jos en osaa vastata kysymyksiin? Tutkimuksen kysymykset eivät testaa tietämystä kysyttävistä aiheista. Kysymyksillä kerätään tietoa jokapäiväisestä arkielämästä, esimerkiksi elintavoista, terveydestä ja palveluiden käytöstä. Vastaaminen ei ole vaikeaa. Kysymykset koskevat arkisia asioita, joista saadaan tietoa vain kysymällä tutkimukseen osallistuvilta. He ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. 

Tutkimukseen valittu henkilö on sairas/ hyvin vanha/ liikuntarajoitteinen/ kuulo- tai näkörajoitteinen/ kehitysvammainen tai ei ymmärrä suomea/ruotsi/englantia/venäjää. Kannattaako hänen osallistua tutkimukseen? Vastaajan ikä, terveydentila, vamma tms. ei ole este osallistua tutkimukseen. Tarvittaessa toinen henkilö voi avustaa tutkimukseen valittua henkilöä kirjaamaan vastaukset paperilomakkeelle ja verkkolomakkeelle.

Tutkimukseen osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista ja tarvittaessa meille voi ilmoittaa joko puhelimitse numeroon 09 310 36377 (arkisin klo 9.30-11.30) tai sähköpostitse osoitteeseen kaupunkitieto.kirjasto@hel.fi, että tutkimukseen valittu henkilö ei siihen osallistu. Kun saamme tiedon asiasta, niin poistamme henkilön tiedot tutkimusrekisteristämme emmekä enää lähetä hänelle tutkimukseen liittyvää postia.