Vem kan delta i undersökningen? Endast den som har fått en inbjudan att delta i undersökningen får svara på enkäten. Deltagarna i huvudstadsregionens välfärdsenkät har slumpmässigt valts ut från befolkningsdatasystemet. Dessa personer får hemskickat ett brev med frågeformulär och koder för att besvara på webben samt närmare instruktioner för att delta. Enkäten kan besvaras på fyra språk; finska, svenska, engelska eller ryska.

Kan inbjudan att delta förmedlas till en annan person? Nej, det man inte. Man får inte vidarebefordra frågeformuläret eller internet-koderna till en annan person. I denna enkät kan ingen i det slumpmässiga urvalet ersättas med en annan.

Vilka uppgifter samlas in i registren? Följande registeruppgifter har hämtats ur befolkningsdatasystemet för denna undersökning: Personnamn, adress, postnummer och -kontor, modersmål (finska/svenska/ryska/engelska/annat), hemkommun, kön, ålder, civilstånd och hemkommun. Inga andra registeruppgifter samlas in för detta forskningsprojekt.

Namn och adressuppgifterna används endast för postning av frågeformulären.

Uppgifter om ålder, modersmål, kön, civilstånd, hemkommun och postnummer används vid beräkningen av koefficienterna för forskningsmaterialet samt för analys av forskningsresultaten. Syftet med undersökningen är att få information på befolkningsnivå, och det finns inget intresse av enskilda svar eller respondenter.

Vem kan se mina uppgifter? Endast de personer som måste behandla uppgifterna för insamling av forskningsmaterial och för att bilda forskningsmaterialet eller för att analysera forskningsresultaten har tillgång till data. I undersökningens alla skeden behandlas personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016 / 679 och lagen om dataskydd (1050 / 2018). I registret beskrivs hur dina personuppgifter behandlas i den här undersökningen.

Respondenternas personnummer har ersatts av en kod som skyddar identiteten i forskningsmaterialet. Man kan inte identifiera en respondents identitet på basis av forskningskoden. 

Forskare som jobbar i huvudstadsregionens kommuner behandlar forskningsresultaten och de använder data som baserar sig på forskningskoden, och har därmed ingen möjlighet att identifiera en enskild respondent. Även forskarna har tystnadsplikt och skyldighet att behandla  forskningsdata konfidentiellt.

Personerna som valts ut till enkäten har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in för ändamålet, på vilket sätt de samlats in samt om överlåtelser. På undersökningens framsida anges var information om den registrerades rättigheter finns.

Vem finansierar undersökningen? Undersökningen finansieras av huvudstadsregionens städer Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

Har undersökningen forskningstillstånd?  Urvalet för forskningen har fått datatillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter anges i registret över behandling. Genom en konsekvensbedömning för dataskydd har man säkerställt att undersökningens datainsamling och bildandet av forskningsmaterial uppfyller kraven för behandling av personuppgifter. I undersökningen iakttas god forskningspraxis.

Varför gör man undersökningen? Kommunens uppgift är att främja välfärd och hälsa. Detta uppdrag förutsätter att det finns tillräcklig information om kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Det krävs också förståelse för vilka faktorer som över huvud taget påverkar befolkningens hälsa och välfärd samt vilka kopplingar som kan iakttas mellan dessa faktorer. Kommunerna i huvudstadsregionen genomför därför tillsammans denna undersökning, för att samla in uppgifter om befolkningens levnadsvillkor, livskvalitet, delaktighet, funktionsförmåga, hälsotillstånd och livsstil.

Kan jag identifieras från mina svar? Respondenternas personnummer har ersatts av en kod som skyddar identiteten i forskningsmaterialet. Man inte identifiera en respondents identitet på basis av koden.

Jag bestämde mej för att jag inte vill delta. Men jag hann besvara ett par frågor. Vad göra? Du kan återta ditt deltagande i undersökningen genom att ringa till  09 310 36377 (vardagar 9.30-11.30) eller genom att skicka e-post till adressen kaupunkitieto.kirjasto@hel.fi

Hur lång tid tar det att besvara enkäten? I enkäten finns ca 70 frågor som tar ungefär 30 minuter att besvara.

Ska man svara utgående från coronaläget eller normalförhållanden? Tanken är att svara utgående från nuläget, alltså med beaktande av coronan. Vi är medvetna om att coronaepidemin inverkar på svaren och vi beaktar det då vi analyserar resultaten. Vi samlar in motsvarande uppgifter ungefär vartannat år, så vi kommer att jämföra resultaten av denna enkät med föregående enkäter – och med kommande enkäter.

Men om jag inte kan svara på frågorna? Frågorna i undersökningen är inte ett test för hur mycket man vet om temat. Med frågorna samlas information om det vardagliga livet, exempelvis livsstil, hälsa och hur man anlitar tjänster. Det är enkelt att svara. Frågorna gäller vardagliga saker som man kan få svar på endast genom att fråga dem som deltar i undersökningen. Var och en är expert på sitt eget liv.

Den person som valts ut för undersökningen är sjuk / mycket gammal har nedsatt rörlighet/hörsel eller syn/ en utvecklingsstörning eller förstår inte finska/svenska/engelska/ryska. Är det värt att hen deltar i utredningen? Respondentens ålder, hälsotillstånd, funktionshinder el. dyl. utgör inget hinder för att delta i undersökningen. Vid behov kan någon annan bistå den person som valts till undersökningen med att ange svaren på pappersblanketten eller på webben.

Det är dock frivilligt att delta i undersökningen och vid behov kan du meddela oss antingen per telefon 09 310 36377 (vardagar kl. 9.30-11.30) eller med e-post till  kaupunkitieto.kirjasto@hel.fi att den person som valts ut för undersökningen inte deltar. När vi har fått information om detta tar vi bort personuppgifterna från vårt forskningsregister och skickar inte mer post om enkäten till denne.